Jak se dělí zaměstnanci podle stylu rozhodování a proč je to tak důležité pro L&D

16. 11. 2023 • 5 minut čtení

Dokáží firmy pro manažery s různými styly rozhodování zvolit i optimální vzdělávací programy? A je to vůbec reálné? Rozhodování je „jádrem“ firemního života. Zaměstnanci musí denně činit desítky rozhodnutí, od malých až po ta, která mají strategický dopad na celou organizaci.

Jak se dělí zaměstnanci podle stylu rozhodování a proč je to tak důležité pro L&D

Rozhodovací procesy se ale liší od osoby k osobě. Každý člověk má svůj vlastní algoritmus, který ovlivňuje způsob, jakým přistupuje k řešení problémů a k momentu rozhodování. Pro firmy je pochopení a školení v oblasti různých rozhodovacích stylů zaměstnanců mimořádně důležité. Pokud totiž svoje lidi dobře znáte, víte, které dovednosti potřebují posílit a jaká forma je pro něj nejvhodnější. Firmy pak mají tendenci proškolovat zaměstnance právě v oblastech, v nichž zaostávají.

„Když se rozhodujeme, koho a jak vzdělávat, jsou vždy hlavním rozhodovacím faktorem jeho výsledky. Má dobré výsledky v tom, co dělá? Je za ním prokazatelně vidět, že dokáže věci dotáhnout do konce a když se dozví něco nového, dokáže to aplikovat do praxe a ještě zlepšit to, co dělá? Pak je to ideální kandidát na vzdělávání jakéhokoliv typu, protože vzdělávání by mělo být za odměnu. Ať už je – co se týče rozhodování – jakýmkoliv typem, nechala bych to na něm, aby si vybral, co by se mu nejvíce hodilo a co by mu pro práci pomohlo. Předpokládám, že někdo, kdo je schopen se dobře přizpůsobovat změnám, si vybere něco, v čem cítí svou slabinu, spíše než další školení k tomu, jak se rychle adaptovat na změny.“

– Lucie Spáčilová, výkonná ředitelka společnosti Performia

V tomto článku se budeme věnovat šesti rozhodovacím stylům a odpovídajícím příkladům firemního vzdělávání, které mohou pomoci rozvíjet dovednosti, které souvisí s těmito styly.

Rozhodovací styly: rozdílnost v přístupu

Rozhodovací styly se odvíjejí od jednotlivých osobnostních rysů, hodnot, zkušeností a preferencí. Neexistuje jeden univerzální model pro klasifikaci těchto stylů, ale můžeme identifikovat několik obecných kategorií, ke kterým přiřadíme vhodné tipy pro další rozvoj stávajícího rozhodovacího stylu. Je však třeba mít neustále na paměti rozmanitost rozhodovacích stylů a mnohdy i jejich kombinace a provázanost u konkrétních osob.

Rovněž pro rozšíření vzdělání mimo rámec současného rozhodovacího stylu je třeba individuálně volit žádané oblasti rozvoje. Joanne Maynard, Senior Coach v Blanchard®, která se zaměřuje na rozvoj zaměstnanců doporučuje vytvořit individuální rozvojový plán zaměstnance (Individual Development Plan – IDP). „Vždy je dobré mít písemný plán definující cíle rozvoje zaměstnanců. Na konci rozhovoru slouží IDP jako smlouva mezi zaměstnancem a manažerem, která nastiňuje, jak budou společně pracovat na dalším rozvoji.“ píše Joanne Maynard ve svém blogu.

1. Analytik:

Analytik je osoba, která přistupuje k rozhodování systematicky. Tito zaměstnanci preferují sbírání a analýzu dat, vyhodnocení všech možných variant a pečlivé zvážení důsledků. Jsou obezřetní a snaží se minimalizovat riziko. Analytici jsou ideální pro strategické úkoly a analýzu.

U analytiků je vhodné rozvíjet dovednosti na kurzech zaměřené na logické argumentace a kritického myšlení. Trénink v oblasti řízení projektů a strategického plánování může analytikům pomoci lépe organizovat své myšlenky a efektivně pracovat na dlouhodobých cílech.

2. Intuitivec:

Intuitivci přistupují k rozhodování spíše na základě svých instinktů a pocitů, než na základě konkrétních dat. Jsou kreativní a schopni rychle reagovat na změny. Jsou vhodní pro situace, kde je třeba rychlé a flexibilní rozhodování.

Pro intuitivce je podpora kreativity klíčová. Kurzy zaměřené na tvorbu nových nápadů, design thinking a inovace jim mohou pomoci rozvíjet jejich kreativní schopnosti. Intuitivcům většinou vyhovuje atmosféra, která jim umožní volně zkoušet nové nápady. Firmy by měly vytvářet inovativní pracovní prostředí, která podporují jejich tvůrčí potenciál.

3. Vůdce:

Zaměstnanci s vůdčím stylem jsou rázní a cílení na dosažení konkrétního cíle. Nebojí se rizika a jsou ochotni přijmout odpovědnost za svá rozhodnutí. Vůdci často vynikají ve vedoucích rolích a podnikání.

Pro vůdce jsou vhodné kurzy zaměřené na leadership, komunikaci a týmovou spolupráci. Mohou se účastnit tréninků, které je naučí efektivně vést týmy a řešit konflikty. Výuka od zkušených vedoucích nebo osobního kouče může vůdcům poskytnout cenné dovednosti v oblasti vedení.

4. Adaptér:

Adaptéři jsou flexibilní a schopni pracovat v různých situacích a měnícím se prostředí. Jsou schopni rychle reagovat na změny a nejsou příliš vězněni konkrétními metodami. Jsou ideální pro týmovou práci a projekty, které vyžadují, aby vedoucí členové týmu dokázali přizpůsobit cestu vedoucí k dosažení cíle aktuálním podmínkám.

Adaptéři potřebují být schopni rychle reagovat na změny. Trénink v oblasti agilního řízení projektů a agilního myšlení jim může pomoci lépe se přizpůsobovat aktuálním změnám. Adaptéři by měli být podporováni v týmové spolupráci a kurzech zaměřených na řešení problémů ve skupině.

5. Deliberant:

Deliberanti jsou opatrní a vyžadují více času na rozhodování. Provádějí pečlivý výzkum a zvažují všechny možnosti. Jsou schopni identifikovat potenciální problémy a rizika. Deliberanti jsou užiteční pro situace, kde je třeba pečlivé plánování.

Deliberanti by měli mít možnost se účastnit tréninků zaměřených na rozhodování v situacích, kdy je nutné před rozhodnutím zpracovat dostupné informace, případně je zjistit. To jim pomůže zvýšit důvěru v jejich schopnost rozhodovat. Rozvoj kritického myšlení a hodnocení různých aspektů rozhodnutí může být pro deliberanty velmi prospěšný.

6. Inovátor:

Inovátoři jsou zaměřeni na hledání nových a kreativních řešení. Mají tendenci nebýt pod vlivem konvencí a hledat nové přístupy. Jsou vhodní pro výzkum a vývoj a podněcují inovace.

Inovátoři by měli mít přístup ke kurzům, které podporují tvorbu nových nápadů a inovativního myšlení. Pro některá odvětví je tento druh rozhodování přímo nezbytný. Firmy by proto měly vytvářet prostředí, která podporují kreativní myšlení a inovace. Inovátoři by měli mít prostor k experimentování a testování nových nápadů.

Rozhodovací styly jsou osobní a mohou být proměnlivé, ale pochopení těchto stylů může pomoci firmám k lepšímu vedení a rozvoji svých zaměstnanců. Právě firemní vzdělávání může hrát klíčovou roli v rozvoji dovedností, které souvisí s různými rozhodovacími styly. Kombinace tréninků, kurzů a rozvojových programů může pomoci zaměstnancům lépe porozumět jejich vlastním preferencím a posilovat dovednosti, které jsou pro jejich rozhodovací styl klíčové.

 
Nastavení cookies