Servant Leadership: Výhody pro firemní vzdělávání

20. 12. 2023 • 4 minuty čtení

Vnímáte, jak se váš vedoucí zaměřuje vůči svým podřízeným na naslouchání, empatii, povzbuzování a rozvoj svých týmů, že mu záleží na budování pozitivního pracovního prostředí, kde jsou zaměstnanci motivováni, cítí se ceněni a mají příležitost rozvíjet své dovednosti? Vězte, že máte co dočinění s manažerem označovaným jako servant leader.

Servant Leadership: Výhody pro firemní vzdělávání

Jedním z inovativních a účinných přístupů k vedení a rozvoji zaměstnanců je takzvaný „servant leadership”. Tento model vedení klade důraz na to, že vedoucí osoba vytváří co nejvhodnější podmínky pro práci svého týmu, průběžně reaguje na potřeby členů týmu, což přináší mnoho výhod pro firemní vzdělávání.

Servant leadership je filozofie vedení, která klade důraz na službu a podporu druhých. Místo toho, aby vedoucí osoba upřednostňovala vlastní zájmy a autoritu, staví se do pozice, kde „slouží“ svým zaměstnancům, pomáhá jim dosáhnout jejich potenciálu a naplnit společné pracovní cíle. Koncept servisního vedení poprvé formuloval v roce 1970 Robert K. Greenleaf ve své knize “The Servant as Leader.”

Nejznámějším průkopníkem konceptu vedení servant leadership je Robert K. Greenleaf, autor knihy Servant Leadership: A Journey into the Nature of Legitimate Power and Greatness. Ve svém článku z roku 1970 píše mimo jiné o tom, že nejlepším testem správné aplikace servant leadership je prověření, zda rostou ti, kterým daný leader slouží, jako osoby. Stávají se podřízení, zdravější, moudřejší, svobodnější, autonomnější a s větší pravděpodobností se sami stanou služebníky? A jaký to má dopad na ty nejméně privilegované ve společnosti? Budou mít prospěch nebo alespoň nebudou dále ochuzeni?

Jak servant leadership může obohatit vzdělávací programy organizace

1. Empatie a porozumění

Servant leadership klade silný důraz na empatii a schopnost naslouchat. Vedoucí, kteří uplatňují tento model, mají tendenci lépe rozumět potřebám a očekáváním svých zaměstnanců. Toto porozumění může být klíčem k identifikaci potřeb v oblasti vzdělávání. Servant leader dokáže lépe posoudit, jaký druh školení nebo rozvoje je pro jednotlivé zaměstnance relevantní.

2. Motivace a angažovanost

Servant leadership zahrnuje motivaci a podporu zaměstnanců. Tímto způsobem vytváří pozitivní pracovní prostředí, kde se zaměstnanci cítí zapojení do dění a procesů ve společnosti. Tato motivace může být přenesena i do vzdělávacího prostředí. Zaměstnanci, jejichž vedení jim věnuje pozornost a povzbuzuje je k rozvoji, budou pravděpodobně více otevření vzdělávání a zapojení do vzdělávacích programů.

3. Podpora rozvoje dovedností

Servant leader má zájem na osobním a profesním růstu svých zaměstnanců. To zahrnuje i rozvoj dovedností. Servant leadership může vést k lepšímu plánování a poskytování vzdělávacích programů, které jsou přesně přizpůsobeny potřebám zaměstnanců. Vedoucí, kteří podporují vzdělávání, mohou pomoci zaměstnancům zlepšit své dovednosti a připravit se na nové výzvy.

4. Rozvoj lídrů ve všech úrovních

Servant leadership neklade důraz pouze na vedení na vrcholu organizačního schématu. Tento model podporuje vývoj lídrů ve všech úrovních organizace. To znamená, že vzdělávání a rozvoj dovedností nejsou omezeny na nejvyšší management, ale jsou dostupné všem zaměstnancům. To vytváří kulturu rozvoje, kde každý má příležitost růst a naplnit svůj potenciál.

5. Důvěra a otevřená komunikace

Důvěra a otevřená komunikace jsou klíčem k úspěšnému vzdělávání zaměstnanců. Servant leader vytváří důvěru tím, že jedná transparentně, naslouchá a respektuje názory a myšlenky zaměstnanců. Tato důvěra vede k otevřené komunikaci, kde se zaměstnanci cítí schopni sdílet své vzdělávací potřeby i případné obavy s tím spojené.

6. Větší inovace

Vedení, které podporuje a povzbuzuje zaměstnance, aby rozvíjeli své dovednosti a myšlení, může přispívat k větší míře inovací v organizaci. Zaměstnanci, kteří mají možnost učit se a experimentovat, mohou přinést nové nápady a přístupy k řešení úkolů i problémů. To může mít pozitivní vliv na konkurenceschopnost organizace.

Konceptu Servant Leaderhip se při své práci věnoval i Ken Blanchard, známý americký business konzultant, autor více než 60 knih převážně s tématikou managementu a vedení lidí. Na London Business Forum v roce 2017 mimo jiné řekl, že „Na světě je mnoho různých modelů vedení. Ve všech oblastech společnosti, po celém světě jsou velice potřební a důležití tzv. servant leaders. Leadership je proces ovlivňování, ovlivňujeme se všichni navzájem. Většina správných lídrů se stará o druhé, více poslouchá, než mluví a pomáhá lidem vyhrávat.

Servant leadership přináší mnoho výhod pro firemní vzdělávání. Tento přístup k vedení staví na empatii, motivaci a rozvoji zaměstnanců, což vede k lepším výsledkům v oblasti vzdělávání a rozvoje dovedností. Vedoucí, kteří se stávají „služebníky” svých týmů, mohou vytvářet pozitivní a podpůrné pracovní prostředí, které povzbuzuje angažovanost, inovaci a osobní růst. Firemní vzdělávání by mělo být vedením sloužícího lídra vnímáno jako strategický nástroj k dosažení organizačních cílů a rozvoje zaměstnanců.

 
Nastavení cookies