Navigace Vývoje Vzdělávacích Programů: Pohled na ADDIE Model

30. 10. 2023 • 3 minuty čtení
Navigace Vývoje Vzdělávacích Programů: Pohled na ADDIE Model

Vývoj efektivních vzdělávacích programů je klíčový pro zajištění kvalitního vzdělávání a rozvoje dovedností v různých prostředích, od korporátního školení po školství a veřejné instituce. Jedním z nejuznávanějších modelů pro návrh, vývoj a implementaci vzdělávacích programů je tzv. ADDIE model. Tento model, zkratka pro Analyze, Design, Develop, Implement a Evaluate (Analýza, Návrh, Vývoj, Implementace a Hodnocení), slouží jako rámec pro vytváření efektivních a cílených vzdělávacích zkušeností. Přečtěte si tento článek a dozvíte se více o tom, co ADDIE model znamená a jak se uplatňuje v praxi.

Prvním krokem v ADDIE modelu je analýza (Analyze). Během této fáze se odborníci na vzdělávání snaží co nejlépe identifikovat potřeby a cíle konkrétního vzdělávacího programu. Výsledky analýzy obsahují obvykle tyto položky:

 • Identifikace cílového publika: Kdo jsou účastníci vzdělávání? Jaké jsou jejich znalosti, dovednosti a potřeby?
 • Stanovení cílů: Jaké jsou cíle vzdělávání? Co by měli účastníci po dokončení programu umět nebo znát?
 • Analýza prostředí: Jaké jsou vnější faktory, které by mohly ovlivnit vzdělávací proces? To může zahrnovat technologické, organizační nebo kulturní aspekty.

Při tvorbě druhé části označované jako návrh (Design) se vytváří samotný koncept vzdělávacího programu. Jeho součástí bude:

 • Vytváření vzdělávacího plánu: Jak bude obsah prezentován? Jaké metody a média budou použity?
 • Vývoj materiálů: Jaké studijní materiály, průvodci a učební prostředky budou vytvořeny?
 • Vytvoření hodnotících nástrojů: Jak bude měřeno dosažení vzdělávacích cílů?

Ve třetí fázi – vývoj (Develop) –  se vytváří samotný vzdělávací materiál a prostředky podle plánu stanoveného ve fázi návrhu. To může zahrnovat:

 • Vytváření učebních materiálů, prezentací, zkušebních testů a multimediálních zdrojů.
 • Testování a ověřování vzdělávacích materiálů, aby byla zajištěna kvalita a účinnost.

Ve fázi implementace (Implement) je vzdělávací program oficiálně spuštěn a zpřístupněn cílovému publiku. V této chvíli organizátory čekají především tyto úkoly:

 • Prezentace obsahu účastníkům v souladu s plánem vytvořeným ve fázi návrhu.
 • Zajištění podpory pro účastníky, jako jsou instruktoři, mentoři nebo online fóra.
 • Průběžné monitorování a kontrola, zda probíhající výuka odpovídá očekáváním.

Poslední fází ADDIE modelu je hodnocení (Evaluate) účinnosti vzdělávacího programu, které zahrnuje především:

 • Zhodnocení, zda byly splněny stanovené cíle vzdělávání.
 • Shromažďování zpětné vazby od účastníků ohledně jejich zkušeností a názorů na program.
 • Analýzu dat, aby bylo evidováno, co bylo úspěšné a co lze vylepšit pro budoucí programy.

ADDIE model je dynamický a interaktivní, což znamená, že zpětná vazba získaná v rámci hodnocení se použije k vylepšení budoucích vzdělávacích programů. Tím se zajišťuje neustálé zvyšování kvality a efektivity vzdělávání.

ADDIE model poskytuje systematický rámec pro návrh, vývoj a implementaci vzdělávacích programů. Pomáhá zaručit, že vzdělávací zkušenosti jsou cílené, efektivní a odpovídají potřebám cílového publika. Tento model je široce využíván v různých odvětvích, a to od firemního školení po akademické kurikulum. V dnešním rychle se rozvíjejícím světě je důležité mít rámec, který usnadňuje tvorbu vzdělávacích programů, které jsou aktuální a účinné.

 
Nastavení cookies